تغذيه-برنامه-مکمل-راهنمايهاودانستنيهاي بدن سازي
پریموبولان ملایم ترین و کم خطر ترین استروئید آنابولیک با عوارض

آندروژنی بسیار پایین می باشد کھ در انواع خوراکی و تزریقی موجود می

باشد ولی نوع تزریقی آن بسیار بھتر و ب ا اثربیشتر و عوارض کمتر می

باشد.

اگر چھ پریموبولان از دکا کم اثرترو با اثری ملایم تر می باشد ولی ترکیب

آن با سایر استروئید ھا بسیار مفید و با اثراست مخصوصا برای مبتدی ھا .

مثلا اگر می خواھید حجیم شوید و از دک ا نیز استفاده نکنید می توانید از

ترکیب پریموبولا ن سوستانون یا دیانابول استفاده کنید پریمو بلان با اثر

ضعیف و دیر اثر بودن آن برای آنھایی کھ صبورند و از عوارض

خطرناک عوارض استروئید ھای قوی و سریع اثر مثل اوکسی آگاه ھستند

مناسب میباشد زیرا پریموبولان کم خطر ترین استروئید موجود می باشد

( در سطح دینابولون است ) .

پریموبولان معمولا توسط

ورزشکاران خانم ھم مورداستفاده

قرار میگ یرد ھمچنین خاصیت ھای

استروژنی کم آن باعث میشود در

طول مصرف احتباس آب ونمک

نداشتھ باشیم .

ھمچنین نھایتا تا ۴ تا ۵ ھفتھ می توان آن را در خون ردیابی کرد پس در

نتیجھ دردوره ھای آماده سازی مسابقات بیشتر توسط ورزشکاران مورد

استفاده قرار می گیرد .

موثر ترین دوز استفاده از آن ٢٠٠ تا ۴٠٠ میلیگرم درھفتھ می باشد و

مصرف بیشتر از ١٠٠ میلی گرم تنھا برای آقایان ورزشکارمجازمیباشد .

معمولا از ترکیب آن با دکا برای افزایش حجم بیشتر و از ترکیب آن با

وینسترول برای نگھداری حجم بیشتر در دوره کات ست استفاده میگردد.

پریموبولان در آمپول ھای ١٠٠ میلی گرم موجود میباشد کھ از نوع

خوراکی آن بسیار بھتر است ولی پریموبولان در نوع خوراکی نیز موجود

می باشد کھ در قرص ھای ۵٠ میلی گرم موجود میباشد و دوز مصرفی

آن نیز بین ۵٠ تا ٢٠٠ میلی گرم در روز می باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:16  توسط ابراهيم مرادي  |